Zetto Ellingsberg AS
Regnskap
P1040122.JPG

Hjem

Vi tar i bruk utstyr som ikke er produsert.

 

Tjenester vi tilbyr:

 

rEGNSKAPSFØRING

Regnskapsføring handler om å lage en oppstilling av inn og utbetalinger i bank eller andre eiendeler eller gjeld, inntekter og kostnader. Dette er forenklet forklart.

Ulike kunder og bransjer har ulike behov for regnskapsføring.

Begrepet bokføring stammer fra den gang arbeidet var med penn og papir i en regnskapsbok.

Den delen av regnskapsføres arbeid som er registrering i bok, regneark, eller database omfavnes av begrepet bokføring.

Regnskapsføring omfatter som oftest mer en bokføring. Regnskapsføring innebærer utarbeidelse av rapporter og analyser m.m.

Digitalisering av bilag, inn og utbetaling i bank, har medført at mye kan gjøres automatisk. Prosessen krever etablering, tilsyn og kontroll. Noe bilag registreres likevel manuelt og feil rettes manuelt.

Den endelige regnskaps og bokføring brukes til som grunnlag i utarbeidelse av skattemelding (tidligere selvangivelse) Årsregnskap, og andre rapporter.

fINANSREGNSKAP

Finansregnskapet er regnskapet som de offentlige forholder seg til. Finansregnskapet bygger på regnskapsloven med hensyn på vurdering og regnskapsføring.

Årsregnskapet som mange foretak er pliktig til å avgi, inneholder finansregnskapet med noter og årsberetning.

Årsberetning er valgfritt for mange.

Små foretak har forenkling og unntak.

Størrelsen, virksomhetens art etc, har betydning for om foretaket kan benytte seg av forenkling og unntak.

sKATTEMELDING - sELVANGIVELSE

Skattemelding er det nye navnet på selvangivelse, og er rapport til skatteetaten.

Noen poster i regnskapsføringen har egne skatteregler i forhold til finansregnskapet.

Skatteresultat kan derfor avvike fra resultatet i finansregnskapet.

Skatteresultat er grunnlaget når skatt, og utsatt skatt osv. skal utregnes.


lANDBRUKSREGNSKAP

Ved produksjon av landbruksregnskap støter en på en del egne regler og vurderinger for landbruket, og ved landbruk utarbeides det rapporter som det er en fordel at regnskapsfører har erfaring og kurs for å utarbeide. 

periodisk rapportering

En del bransjer og større foretak har behov for en periodisk rapport flere ganger i året utenom årsregnskap. Ved utarbeidelse av fullstendig periodisk rapport foreligger det muligheter for å være ajour med status per mnd eller kvartal, uten å vente til ferdig avleggelse av årsregnskapet.

sKY-BASERT mINsIDE KONTO

MinSide er mulighet for å skrive og lese regnskapets status online pr dags dato, og benytte vårt fakturamodul til fakturering.

Tjenesten MinSide krever at regnskapet blir produsert ved hjelp av vårt regnskapssystem. Fakturering i vårt regnskap og økonomisystem gir integrasjon og mer korrekt bilde i sanntid (online status), og bedre samhandling.


lØNN

Lønnstjenester er en del av vår kjernevirksomhet, og vi har medarbeidere som alltid er oppdaterte på faget. I tillegg har vi teknologiske løsninger som gir valgfrihet og effektivitet.

Ansatte er som regel en viktig ressurs, en arbeidskapital som er bygd opp gjennom opplæring og kunnskap. (Knowhow). 

Ansatte har ofte har økonomisk forpliktelser. Da er det viktig å ha løsninger på lønn som utbetales i samsvar med lønnslippen. Det arbeidet krever gode rutiner og innsikt i et komplisert regelverk.

fAKTURERING OG ehf fAKTURA

Fakturering er ofte integrert med andre programvare. Det er et valg en må ta. Små foretak som ikke benytter annen programvare kan det derfor være en fordel å benytte vår fakturatjeneste.

Elektronisk faktura, EHF, blir tilgjengelig i nettbanken til mottaker. En effektivisering både for Dere og Deres kunder.

øKONOMI OG fORRETNINGS RÅDGIVER

Det er liten tvil om at mange av etablere hadde stått vesentlig bedre rustet hvis de hadde diskutert med en sparringspartner realismen i forretningsideer og forretningsplaner, og lagt et løp for oppstartsfasen, sier fagansvarlig Knut Ivar Høylie i bransjeorganisasjonen, Regnskap Norge i tidsskriftet Regnskap og Økonomi nr. 1/17